HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

Máy tính bỏ túi

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Web GD

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Liên kết Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Tin Báo mới

Thành viên trực tuyến

10 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

A1.jpg Du_lich_2.gif Thit_bo.jpg Caronghuyetlong.jpg Mr_627403_6184a449cdc2167b.jpg XonxaonhungthuongbimuabansieucaytientycuadaigiaViet1462074889img_77231519140572width650height439.jpg 228949.mp3 192561.mp3 Lk_Slow_Thu_Yeu_Thuong_Love_St__Various_Artists_NhacPronet.mp3 Trangngoc1.gif Anh_1_2.JPG NKLTTC.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL_Mai_truong_my.mp3 NKL_La_thu.mp3 NKL_BAI_CA_NGV.mp3 Nhac_nen_du_thi_ke_chuyen_ve_Bac.mp3 Cay_canh.jpg

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này

  BT tiếng anh 6 dùng kèm sách mới

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dân Vũ
  Ngày gửi: 10h:36' 30-10-2018
  Dung lượng: 473.5 KB
  Số lượt tải: 447
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 1 MY NEW SCHOOL
  I. Find the words which has a different sound in the part underlined. TÔI CÓ NHIỀU
  SÁCH WORD BT TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP 6->12 CHI TIẾT LH ZALO O937.351.1O7
  1. A. activity B. compass C. thank D. have
  2. A. come B. someone C. brother D. volleyball
  3. A. lunch B. computer C. calculator D. uniform
  4. A. picture B. minute C. bicycle D. listen
  5. A. repeat B. wearing C. teacher D. meat
  II. Put the words with the underlined part in the box into two groups.
  Rose month money photo post
  Come brother homework judo lunch
  
  
  /əʊ/
  /ʌ/
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  III. Find the odd in A, B, C or D.
  1. A. rubber B. ruler C. engineer D. pencil
  2. A. mother B. teacher C. brother D. father
  3. A. between B. under C. behind D. large
  4. A. evening B. writing C. playing D. teaching
  5. A. apartment B. bedroom C. bathroom D. kitchen
  IV. Circle A, B, C or D for each picture.
  
  1. A. at school
  B. at home
  C. in the library
  D. in the playing field
  2. A. going
  B. singing
  C. teaching
  D. playing
  3. A. cooking dinner
  B. watching TV
  C. doing experiment
  D. listening to music
  4. A. writing
  B. playing
  C. talking
  D. singing
  
  V. Put the verbs in brackets in the correct tense form.
  1. My sister (go) _________ to school at 7 o’clock every morning.
  2. A:What_________you (do) _________, Hoa?
  B: I’m helping my mum with the housework.
  3. We can’t go out now. It (rain) _________ very hard.
  4. How _________ you (go) _________ to school every day?
  5. My sister likes (cook) _________ very much.
  6. _________your sister (listen)_________ to music in her free time?
  7. Someone (knock) _________ at the door. Can you answer it?
  8. Minh usually (do) _________ his homework in the evening.
  9. Our school (be) _________ surrounded by mountains.
  10. I (like) _________ maths but I (not like) _________ English.
  VI.Fill each blank with a suitable word in the box.
  Homework physics subjects international judo
  Have canteen English study teaches
  
  1. I never do my _________ at school. I do it at home.
  2. Can you name some of your school _________?
  3. There is an _________ school near my house but I don’t study there.
  4. I usually_________ meat and vegetable for my lunch.
  5. My father is an teacher. He _________ at a secondary school in my village.
  7. My favourite subject is _________. I like doing experiment.
  8. My sister and I want to _________ in the same school.
  9. I go to the _________ club every Sunday. I like this sport.
  10. I never eat lunch in the school _________. I eat at home.
  VII. Put a word from the box in each gap to complete the following passage.
  Has classrooms comes school gets
  Students floors windows in blackboard
  
  
  Minh’s new school is (1) _________ the city. It is big. His school has four (2) _________ and twenty four (3). There are nine hundred and sixty (4) in his school. Everyday, Minh (5) _________ up at six thirty. He get dressed, brushes his teeth and washes his face. He (6) _________ breakfast at seven. He goes to(7) _________ at seven fifteen.
  Today, he is on duty. He comes to school very early. He opens all the (8)
  _________. He cleans the floor and the (9) _________. Everything is ready when the teacher (10) _________ into the room.
  VIII. Read the conversation and answer the questions.
  Mrs Hoa: What’s your new school like? Is it big?
  Minh: Well. It’s very big.
  Mrs Hoa: How many classrooms are there in your classroom?
  Minh: Let me see. There are…
   
  Gửi ý kiến

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !