HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

HÀNH TRÌNH PHÁ ÁN

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Thành viên trực tuyến

8 khách và 1 thành viên
 • Hoàng Mai
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này
  Gốc > Toán học - Đề thi > Đáp án Toán >

  Đáp án Bài luyện thêm cuối tháng 9 lớp 5

                           What came first the chicken or the egg - GIF on Imgur 

   => Đề 1:

  Bài 1. 

  a) Rút gọn các phân số sau:  ;   ;  ;  

      (Phân số tối giản)

   =  = 

    =  =   

   =  = 

  b) Viết các phân số sau thành phân số thập phân:  ;  ;  ;  ; 

     =  = 

    =  = 

    =  = 

    =  = 

    =  = 

  Bài 2.

  a) Tính: 

   3  +   =  +   =  +   = 

     -   +  =  -  +  =  = 

  b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

  3kg 79g = 3079 g

  6m2 8dm2 = 608 dm2

  5dm =  m

  15 phút =  giờ

  c) Tìm x, biết:

  x – 3 = 2    

  x – 3 = 

  x =  + 3 =  +       

  x = 

           : x = 2 -               

            : x = 

          x =   : 

          x = 

  Bài 3. Lớp 5A có 30 học sinh, trong đó có  số học sinh là học sinh giỏi  số học sinh là học sinh khá còn lại là số học sinh trung bình. Tính số học sinh trung bình của lớp 5A.

    Giải

                Phân số chỉ số học sinh trung bình là: 1 - (  +  ) =  (số học sinh)

  Số học sinh trung bình của lớp 5A là: 30 x   = 8 (học sinh)

                                                                           Đ/s: 8 học sinh

  => (Có thể giải theo cách khác)

  Bài 4. Giải bằng 2 cách tóm tắt sau:

  a.  5 người xây trong một ngày: 30m tường

      15 người xây trong một ngày: ....m tường? (Mức xây như nhau)

  Giải

  CÁCH 1 (Rút về đơn vị)

   1 người xây một ngày được số mét tường là:

  30 : 5 = 6 (m)

  15 người xây một ngày được số mét tường là:

  6 x 15 = 90 (m)

  Đ/s: 90m

  CÁCH 2 (Tìm tỉ số)

  15 người gấp 5 người số lần là:

  15 : 5 = 3 (lần)

  15 người xây một ngày được số mét tường là:

  30 x 3 = 90 (m)

  Đ/s: 90m


  b.  8 người xây một bức tường: 3 ngày xong

       4 người xây bức tường đó: .... ngày xong? (Mức xây như nhau)

  Giải

  CÁCH 1 (Rút về đơn vị) 

  1 người xây xong bức tường trong số ngày là:

  3 x 8 = 24 (ngày)

  4 người xây xong bức tường đó trong số ngày là:

  24 : 4 = 6 (ngày)

  Đ/s: 6 ngày

  CÁCH 2 (Dùng tỉ số)

  4 người kém 8 người số lần là:

  8 : 4 = 2 (lần)

  4 người xây xong bức tường đó trong số ngày là:

  3 x 2 = 6 (ngày)

  Đ/s: 6 ngày


  Bài 5. Mua 12m vải hết 600 000 đồng. Hỏi mua 20 mét vải như thế phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

                                                                      Giải

  Mua 1m vải hết số tiền là:

  600 000 : 12 = 50 000 (đồng)

  Mua 20m vải hết số tiền là:

  50 000 x 20 = 1000 000(đồng)

  Mua 20 mét vải như thế phải trả nhiều hơn số tiền là:

  1000 000 - 600 000 = 400 000 (đồng)

  Đ/s: 400 000 đồng

  Bài 6 . Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều rộng bằng  chiều dài và kém chiều dài 16cm. 

  Giải

   Chiều rộng:  x--------x--------x--------x       16cm

            Chiều dài  :  x--------x--------x--------x--------x--------x

           Chiều rộng hình chữ nhật là: 16 : (5 - 3) x 3 = 24 (cm)

  Chiều dài hình chữ nhật là: 24 + 16 = 40 (cm)

   Diện tích hình chữ nhật là: 40 x 24 = 960 (cm2)

                                            Đ/s: 960 cm2

  Bài 7. Cho dãy:  BACNINHBACNINHBACNINH.......   Hỏi chữ cái thứ 2021 là chữ nào?

  Giải

   Ta thấy mỗi nhóm BACNINH gồm có 7 chữ cái

                                      Mà 2021 : 7 = 288 (nhóm) dư 5

      Vậy chữ cái thứ 2021 là chữ cái thứ 5 của nhóm 289 liền sau nhóm 288 và là chữ I.

  Đ/s: Chữ I

  Bài 8. Tính số lượt chữ số được dùng để ghi số trang một quyển sách có 100 trang.

  Giải

  Từ trang 1 đến trang 9 mỗi trang dùng 1 chữ số để ghi, số chữ số để ghi là:

  1 x 9 = 9 (chữ số)

  Từ trang 10 đến trang 99 mỗi trang dùng 2 chữ số để ghi, số chữ số đẻ ghi là:

  2 x (99 - 9) = 180 (chữ số)

  Trang 100 dùng 3 chữ số để ghi số trang.

  Vậy số lượt chữ số được dùng để ghi số trang một quyển sách có 100 trang là:

  9 + 180 + 3 = 192 (chữ số)

  Đ/s: 192 chữ số

  Bài 9. 

  Giải

  a.  3 + 6 + 9 + 12 + ..... + 102

   Ta có: 6 - 3 = 9 - 6 = ....= 3  => Tổng trên gồm các số cách đều 3 đơn vị.

  Tổng trên có số số hạng là: (102 - 3) : 3 + 1 = 34 (số)

  Tổng trên là: (102 + 3) x 34 : 2 = 1785

                         Đ/s: 1785

  b.  

                                         Xét tử số: 1994 x 1993 - 1992 x 1993

                                                      = 1993 x (1994 - 1992)

                                                      = 1993 x 2

          Xét mẫu số: 1992 x 1993 + 1994 x 7 + 1986

                                                      =  1992 x 1993 + (1993 + 1) x 7 + 1986

                                                      =  1992 x 1993 + 1993 x 7 + 7 + 1986

                                                       =  1992 x 1993 + 1993 x 7 + 1993

                                                       = 1993 x (1992 + 7 + 1)

                                                       = 1993 x 2000

  Vậy  =  = 

  Bài 10. Hai người thợ cùng xây một bức tường. Nếu xây một mình thì người thứ nhất mất 5 ngày, người thứ hai mất 6 ngày sẽ xây xong. Hỏi cả hai người cùng xây thì mất bao lâu sẽ xây xong bức tường đó?

  Giải

  Trong 1 ngày, người thứ nhất xây được  bức tường 

  Trong 1 ngày, người thứ hai xây được  bức tường 

  Trong 1 ngày, cả 2 người xây được:    +   =  (bức tường)

  Cả 2 người cùng xây thì mất số thời giân để xây xong bức tường là: 1 :  = 2  (ngày)

                                                 Đ/s:  ngày

                                      The Chicken or The Egg? by Jack Sabbath on Dribbble

   => Đề 2:

  I. Phần trắc nghiệm : Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng

  1. Kết quả rút gọn phân số  là :

      A.             B.               C.            D.   là phân số tối giản, không rút gọn được.

  2. Phân số nào lớn hơn phân số   ?

  A.                    B.                       C.                        D.    

  3. Phân số   được viết dưới dạng phân số thập phân là :

  A.                     B.                        C.                              D.     

  4. Tm số tự nhiên x biết :     <   < 1

  a. x = 5                   B. x = 6                       C. x =7                              D . x = 8

  5. Chu vi hình chữ nhật là 48 dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là :

  A.  96 dm2                    B. 108 dm                 C. 180 dm2                       D. 108 dm2

  6.  Giá trị của biểu thức 720 + 180 : 9 x 12 - 12 là:

  A. 849                                     B. 100             C. 948                         D.  1188

  II. Phần tự luận 

  1. Tính:

  a) 2    + 3   =  +  =  +  = 

  b) 1   -    =  -   =  -  = 

  c) ( 4    + 1  ) x    = ( + ) x  = ( + ) x  =  x  = 

  d) 12 -    :   = 12 -  =  -  = 

  2. Điền vào chỗ  trống

  Mẫu: 8 tấn 3 tạ = 8 tấn +  tấn = 8  tấn

  a)  2m 5dm = 2m +  m = 2  m

  b ) 15 tấn 75 kg = 15 tấn +  tấn = 15  tấn

  c) 4 m2 12dm2 = 4 m2 m2 = 4   m2 

  3. Để đánh xong bản thảo một cuốn sách, một người phải đánh máy trong 10 ngày, mỗi ngày 12 trang. Hỏi nếu muốn đánh xong bản thảo đó trong 8 ngày thì người đó phải đánh máy mỗi ngày bao nhiêu trang?

  Giải

   Quyển sách gồm số trang là: 12 x 10 = 120 (trang)

  Muốn đánh xong bản thảo đó trong 8 ngày thì người đó phải đánh máy mỗi ngày số trang là:

  120 : 8 = 15 (trang)

           Đ/s: 15 trang

  4.  Tìm phân số  , biết:      <   <    

  Giải

  Ta có:  =  ;   = 

  Vì   <  < 

  =>  = 

  5. Trong một bãi gửi ô tô và xe máy, bác bảo vệ đếm được tất cả 68 chiếc xe và 168 bánh xe. Biết mỗi xe máy có 2 bánh, mỗi ô tô có 4 bánh. Tính số ô tô, số xe máy?

  Giải

  Giả sử 68 xe đều là xe máy, số bánh xe lúc này sẽ là:

  2 x 68 = 136 (bánh)

  Số bánh xe bị hụt đi so với thực tế là:

  168 - 136 = 32 (bánh)

  Một ô tô hơn 1 xe máy số bánh là:

  4 - 2 = 2 (bánh)

  Số xe ô tô là:

  32 : 2 = 16 (xe)

  Số xe máy là:

  68 - 16 = 52 (xe)

  Đ/s: 16 ô tô; 52 xe máy

  => (Có thể giải theo cách khác)


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Tuấn Anh @ 11:47 29/09/2022
  Số lượt xem: 1632
  Số lượt thích: 10 người (Lê Hùng, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Tuấn Anh, ...)
  Avatar

  Avatar

  Thầy giúp em bài này với ạ:

  Có hai thùng đựng 96 lít dầu, biết rằng 5 lần số dầu ở thùng thứ nhất bằng 3 lần số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

  Avatar

  Có hai thùng đựng 96 lít dầu, biết rằng 5 lần số dầu ở thùng thứ nhất bằng 3 lần số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

  => Giải

  Vì 5 lần số dầu ở thùng thứ nhất bằng 3 lần số dầu ở thùng thứ hai => Số dầu ở thùng thứ nhất bằng  số dầu ở  thùng thứ hai. 

  Tổng số phần bằng nhau là:  3 + 5 = 8 (phần) 

  Số dầu ở thùng thứ nhất là:  96 : 8 x 3 = 36 (lít) 

  Số dầu ở thùng thứ hai là:  96 - 36  = 60 (lít) 

  Đ/s: 36 lít; 60 lít

  Avatar

  Thầy giúp e bài này nữa ạ, e cảm ơn thầy:

  Một cửa hàng đựng dầu vào các can 20l. Để thuận tiện khi bán, cửa hàng đã rót hết số dầu đó vào can 5l thì thấy số can 5l nhiều hơn số can 20l là 27 can. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu lít dầu?

  Avatar

  Một cửa hàng đựng dầu vào các can 20l. Để thuận tiện khi bán, cửa hàng đã rót hết số dầu đó vào can 5l thì thấy số can 5l nhiều hơn số can 20l là 27 can. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu lít dầu?

  => Giải

  Số dầu ở 1 can 20l gấp số dầu 1 can 5 l số lần là: 20 : 5 = 4 (lần)

  => Số can dầu 20l =  số can dầu 5l

  Số can dầu 20l là: 27 : ( 4 - 1) x 1 = 9 (can)

  Cửa hàng có tất cả số dầu là: 20 x 9 = 180 (l)

                                              Đ/s: 180l

   
  Gửi ý kiến

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !