KẾ HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn: st/th
Người gửi: Nguyễn Tuấn Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:36' 16-12-2013
Dung lượng: 302.0 KB
Số lượt tải: 744
Số lượt thích: 0 người
ĐƠN VỊ: THCS ……..
TỔ: KHTN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN
Năm học 2013-2014
A.Thông tin cá nhân:
1. Họ và tên: ………………….… Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: ………… Năm vào ngành giáo dục:…………..
3. Trình độ học vấn: Đại học toán
4. Tổ chuyên môn:………… Môn dạy: ………..
5. Trình độ tin học: ………..
6. Chức vụ: …………
B. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi:
- Nhà trường và tổ chuyên môn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
- Trường có hệ thống Internet, Website thuận lợi trong việc ứng dụng CNTT, nghiên cứu, tham khảo tài liệu phục vụ mọi mặt công tác và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
- Bản thân tích cực nghiên cứu về tin học và công nghệ thông tin nên thuận lợi trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, bồi dưỡng thường xuyên dễ dàng hơn.
- Bản thân luôn nhiệt tình trong công tác giảng dạy, có tinh thần ham học hỏi, tự tìm tòi trong công tác chuyên môn và các hoạt động khác.
- Bản thân an tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao.
2. Khó khăn
- Trường ở khu vực nông thôn nên hoàn cảnh gia đình của học sinh đa số còn khó khăn phần nào ảnh hưởng đế thời lượng tự học, tự bồi dưỡng.
C. Kế hoạch BDTX:
      - Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS ;
- Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
- Căn cứ công văn số 393/PGD&ĐT ngày 25 tháng 6 năm 2013 của phòng GD&ĐT huyện .....về hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS.
- Thực hiện  kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) cho CBQL và giáo viên năm học 2013 – 2014 của trường THCS.........
       - Căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân, cá nhân  tôi xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2013 – 2014 như sau :
I. Mục tiêu:
          1. Học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục  theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
         2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của  giáo viên; Năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của mình.
  II. Nguyên tắc:
1.Thực hiện nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề  khó khăn trong thực tiễn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải.
3.Phát huy được vai trò nòng cốt trong việc bồi dưỡng theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn, báo cáo chuyên đề.
4.Về phía nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho giáo viên khi bồi dưỡng.
5.Các khối kiến thức bồi dưỡng ( bắt buộc và tự chọn ) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua vào thời điểm cuối năm học.
III. Nhiệm vụ.
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.
- Soạn và báo cáo chuyên đề theo kế hoạch phân công của lãnh đạo nhà trường.
- Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
  IV. Nội dung, thời lượng BDTX.
      1. Khối kiến thức bắt buộc.
           a. Nội dung bồi dưỡng 1:
  Theo hướng dẫn của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo ( 30 tiết