KẾ HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN (tiểu học)NĂM HỌC 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn: st
Người gửi: Nguyễn Tuấn Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:31' 16-12-2013
Dung lượng: 94.0 KB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TH …
TỔ ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….., ngày tháng … năm 2013


KẾ HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2013-2014

Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT- BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; kế hoạch BDTX giáo viên của trường TH …… năm học 2013-2014;
Bản thân xây dựng kế hoạch Tự BDTX cá nhân (nội dung 3- tự chọn) năm học 2013-2014 như sau:
I. Mục đích bồi dưỡng:
- Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm của nhà giáo, trong giai đoạn cách mạng mới;
- Duy trì và tiếp tục phát huy kết quả các hoạt động tự bồi dưỡng đã được thực hiện trong những năm học trước.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng của bản thân với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
II. Nội dung bồi dưỡng:
*. Khối kiến thức tự chọn:
Khối kiến thức tự chọn (nội dung bồi dưỡng 3): bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.
III. Kế hoạch và nội dung bồi dưỡng:
Nội dung tự chọn (ND 3): 60 tiết (cá nhân)
*. Khối kiến thức tự chọn:

Thời gian
Nội dung bồi dưỡng
Mục tiêu bồi dưỡng
T.gian tự học (tiết)
Thời gian học tập trung (tiết)

 Lý.th
T.hành

Tháng 8/2013
TH 3:
Đặc điểm tâm lí của học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu
3. Tâm lí của học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu.
Có kĩ năng tìm hiểu, phân tích đặc điểm tâm lí HS khá giỏi, học sinh năng khiếu để vận dụng trong dạy học, giáo dục phù hợp đối tương học sinh.
10

5

Tháng 9/2013
TH 7:
Xây dựng môi trường học tập thân thiện
2. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về tinh thần (quan hệ giáo viên-giáo viên, giáo viên-học sinh, học sinh-học sinh, nhà trường- phụ huynh…)

Hiểu được thế nào là xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần; hiểu ý nghĩa và biết cách xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần.
Tháng 10/2013
TH 12:
Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học
3. Kĩ năng lựa chọn phương pháp – kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp.
4. Thực hành lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.
Biết lựa chọn PP, kĩ thuật DH phù hợp hoạt động giáo dục ở tiểu học. Lập được kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.834

Tháng 12/2013
TH 19:
Tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học
3. Tự làm đồ dùng dạy học môn Toán
4. Tự làm đồ dùng dạy học môn Tự nhiên- xã hội, môn Khoa học
Hiểu, trình bày được yêu cầu và hỗ trợ giáo viên trong việc tự làm đồ dùng dạy học.132Trên đây là kế hoạch Tự BDTX của cá nhân năm học 2013-2014./.

Thông qua BGH Người lập kế hoạch
TRƯỜNG TH …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…., ngày tháng … năm 2013


KẾ HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2012-2013

Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT- BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; kế hoạch BDTX giáo viên của trường TH …..năm học 2012-2013;
Bản thân xây dựng kế hoạch Tự BDTX cá nhân (nội dung 3- tự chọn) năm học 2012-2013 như sau:
I. Mục đích bồi dưỡng:
- Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm